Dziś jest poniedziałek, 15 lipiec 2024. Imieniny: Włodzimierza, Henryka

zapytanie ofertowe

2024-05-22
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
Strona 1 z 8

Słupca, dnia 22.05.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kowalewie Opactwie
zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu zakupowym pn.:
RENOWACJA OŁTARZA GŁÓWNEGO
I. Informacje o Zamawiającym:
Nazwa: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kowalewie
Opactwie
Adres: Kowalewo Opactwo 2; 62-400 Słupca
NIP: 6671308082
REGON: 040063943
Numer telefonu: +48 662 669 970
e-mail: kancelaria@kowalewo-opactwo.pl
Adres strony internetowej: http://www.kowalewo-opactwo.pl/
II. Zasady prowadzenia postępowania:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny, w szczególności
z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu
Odbudowy Zabytków.
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych – art. 6 ustawy Pzp.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. W celu uniknięcia konfliktu interesów, niniejsze zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
a) Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony
w innym języku niż polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu.
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
Strona 2 z 8
III. Opis przedmiotu zamówienia.
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej na podstawie decyzji
konserwatorskiej. Przeprowadzenie pełnej renowacji i konserwacji ołtarza głównego drewnianego,
polichromowanego i złoconego, iluzjonistycznego, późnobarokowego z około 1784 r. z renowacją obrazu
Chrystusa Ukrzyżowanego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia.
Status podwykonawcy jest interpretowany zgodnie z definicją umowy o podwykonawstwo, gdzie za umowę
o podwykonawstwo należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiot
stanowi część niniejszego zamówienia, zawartej pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą, a innym
podmiotem (podwykonawcą). Podział wynagrodzenia dla poszczególnych podwykonawców będzie przedmiotem
rozliczeń pomiędzy nimi a Wykonawcą. Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność względem Zamawiającego jak za postępowanie własne.
IV. Przesłanki wykluczenia oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
1. Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawcę powiązanego kapitałowo
lub osobowo z Zamawiającym.
2. W przypadku wykluczenia wykonawcy zamawiający odrzuca jego ofertę.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia ( załącznik nr 6 do zapytania
ofertowego).
4. Weryfikacja podstaw wykluczenia może również zostać dokonana za pomocą wszelkich dostępnych
środków, w szczególności ogólnodostępne rejestry w tym Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja
i Informacja o Działalności Gospodarczej czy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, lista
sankcyjna MSWiA.
V. Istotne warunki zamówienia.
1. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia oraz
potencjał techniczny, a także ekonomiczny niezbędny do realizacji niniejszego zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie,
w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania
na obiektach zabytkowych odpowiadające swym rodzajem przedmiotowi zamówienia. Na potwierdzenie
Wykonawca składa wykaz wykonanych zamówień (załącznik nr 4) wraz z dokumentami
potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np.: referencje).
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobą posiadającą
stosowne uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych tzn. posiadają wymagane
uprawnienia lub wykształcenie konieczne do realizacji zadania (ukończone studia wyższe w specjalności
konserwacji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków). Na potwierdzenie Wykonawca składa wykaz osób
(załącznik nr 5) wraz z kopią ważnych uprawnień dla osoby wskazanej w wykazie.
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
Strona 3 z 8
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku
ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek,
o którym mowa w ust. 2 powyżej, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że choćby
jeden z nich spełnia ww. warunek.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie Wykonawcę
kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń, instrukcji oraz
dokonywania rozliczeń.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane swoim działaniem lub
zaniechaniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
8. Warunki płatności zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania – wzór
umowy.
9. Strony umowy wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z zawartej umowy na
osoby trzecie.
10. Rozliczenie między Stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.
11. Wadium nie jest wymagane.
12. Przed złożeniem oferty przez podmioty zainteresowane niezbędna jest wizja lokalna w celu dokonania
oględzin ołtarza wraz z obrazem. Umówienie terminu wizji lokalnej pod nr telefonu +48 662 669 970.
VI. Termin realizacji zamówienia.
Zamówienie realizowane będzie w terminie do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie krócej niż 12 miesięcy.
VII.Dokumenty składające się na ofertę.
Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę zawierającą następujące
dokumenty:
1. Uzupełniony oraz podpisany Formularz ofertowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do
zapytania ofertowego;
2. Wykaz wykonanych zamówień wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;
3. Wykaz osób posiadających stosowne uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania ofertowego;
4. CEIDG lub KRS w przypadku, gdy wykonawca nie wskazał w formularzu oferty adresów bezpłatnych
i ogólnodostępnych baz danych, gdzie można uzyskać te dokumenty;
5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania
zobowiązań w przypadku, gdy osoba podpisująca ofertę nie jest wpisana do właściwego rejestru jako
osoba upoważniona do reprezentacji lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się.
VIII. Miejsce, termin i sposób składania oraz otwarcia oferty.
1. Składanie ofert odbywa się do 27.06.2024r., do godz. 10.00 , w jeden z następujących sposobów,
wybranych przez wykonawcę:
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
Strona 4 z 8
1) w formie papierowej na adres siedziby zamawiającego za pośrednictwem poczty, kuriera lub
osobiście
a) wymaga się wówczas, by oferta umieszczona była w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
b) opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres
Zamawiającego i opisane według poniższego wzoru:
OFERTA
ZAPYTANIE OFERTOWE
pn.: RENOWACJA OŁTARZA GŁÓWNEGO
NIE OTWIERAĆ PRZED: 27.06.2024r, godz. 1000
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kancelaria@kowalewo-opactwo.pl
w postaci skanów własnoręcznie podpisanych dokumentów lub w postaci elektronicznej
(zalecany plik PDF) opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym bądź osobistym,
wpisując w tytule wiadomości OFERTA – RENOWACJA OŁTARZA GŁÓWNEGO.
2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że
nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego terminem składania ofert.
3. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 27.06.2024r. od godziny 1015, w siedzibie Zamawiającego.
4. Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której upubliczniono postepowanie
informację, która będzie zawierać: nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny
złożonych ofert brutto.
5. Oferty złożone po terminie nie będą przez Zamawiającego rozpatrywane, oferty papierowe zostaną
niezwłocznie zwrócone Wykonawcom, bez otwierania (pod warunkiem, że będą one prawidłowo opisane
– co umożliwi identyfikacje przesyłki jako oferty),
6. Wszelkie informacje, wezwania czy inne pisma w postępowaniu (inne niż oferty) przekazywane będą za
pośrednictwem poczty elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza ich
otrzymanie.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, kierując
wniosek o wyjaśnienie na adres poczty elektronicznej kancelaria@kowalewo-opactwo.pl.
8. Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień, jeśli prośba Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień
treści zapytania ofertowego wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po
upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Treść wyjaśnień wraz z zapytaniami bez ujawnienia źródła zapytania Zamawiający zamieści także na
stronie internetowej, na której upubliczniono postępowanie.
10. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania
ofert. Zmiany treści zapytania ofertowego, Zamawiający dokona w sposób analogiczny do jego
upublicznienia.
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
Strona 5 z 8
11. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
12. Powody odrzucenia oferty:
a) treść oferty nie odpowiada treściom określonym w dokumentach zamówienia;
b) brak uzupełnienia oferty lub/i złożenia wyjaśnień w wyznaczonym przez zamawiającego
terminie;
c) brak zgody na przystąpienie lub nie przystąpienie do negocjacji;
d) oferta została złożona niezgodnie z procedurą określoną przez Zamawiającego;
e) oferta niezgodna z Kodeksem cywilnym;
f) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
g) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
h) jeżeli ten sam Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę w tym samym postepowaniu;
i) jeżeli zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny;
j) oferta nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
k) jeżeli została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu,
l) brak odbycia wizji lokalnej.
IX. Kryteria oceny ofert.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
 cena – waga 70 punktów,
 doświadczenie – waga 30 punktów.
2. Kryterium: Cena, symbol „C”.
Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” dotyczy łącznej ceny brutto proponowanej przez wykonawcę
w formularzu ofertowym. Kryterium „Cena” posiada wagę 70. Niepodlegająca odrzuceniu oferta spełniająca w
najwyższym stopniu wymagania kryterium (z najniższą ceną) otrzyma maksymalną liczbę punktów, czyli 70.
Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zgodnie z poniższym
wzorem:
C =
łączna cena brutto w ofercie najtańszej
x 70
łączna cena brutto w ofercie badanej
gdzie:
C – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena
70 – waga kryterium Cena
3. W kryterium „doświadczenie ” – „D” – ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o załączony do oferty wykaz
wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających termin składania ofert, a jeżeli okres działalności
jest krótszy – w tym okresie. Ocenie poddana zostanie liczba wskazanych w wykazie należycie wykonanych zadań
(potwierdzonych referencjami lub innymi dokumentami), ponad wymagane w postępowaniu dwa. Oferta
spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów, czyli 30.
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
Strona 6 z 8
Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zgodnie z poniższym
wzorem:
D =
liczba zadań ponad wymagane 2 w ofercie badanej
x 30
największa liczba zadań ponad wymagane 2 z pośród wszystkich ofert
D – liczba punktów uzyskana w kryterium Doświadczenie
30 – waga kryterium Doświadczenie
4. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg wzoru:
P = C + D
gdzie:
 C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: cena oferty
 D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium: doświadczenie
 P – łączna liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę.
X. Osoby uprawnione do kontaktów
– ks. mgr Janusz Wróblewski S.D.B. +48 662 669 970
XI. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
Z wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilnoprawna, której wzór stanowi załącznik 2 do niniejszego
zapytania, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego w formie pisemnej. W przypadku gdy w imieniu
wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest ona zobowiązana przedłożyć stosowne
pełnomocnictwo.
Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
Przed zawarciem umowy Wykonawca przekaże zamawiającemu Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji
zamówienia – wzór załącznik nr 6.
XII.Określenie warunków istotnych zmian zawartej umowy.
Zamawiający przewiduje zmianę warunków zawartej umowy w przypadkach przewidzianych we wzorze umowy
– załącznik nr 2 do niniejszego postępowania.
Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
XIII. Zastrzeżenia
1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienia do odwołania postepowania, zmiany jego warunków czy też
unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Złożenie oferty równoznaczne jest z akceptacją
faktu, iż Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w związku z unieważnieniem
postepowania, w tym także kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z przygotowaniem
i dostarczeniem oferty.
2. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
Strona 7 z 8
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
3. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:
1) wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach, z uwzględnieniem ich
konsekwencji,
2) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za
poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw
załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw w terminie
przez siebie wyznaczonym. Jednakże zamawiający może odstąpić od niniejszego prawa jeżeli ewentualne
uzupełnienie oferty lub/i złożenie wyjaśnień nie miałoby wpływu na wynik postepowania.
5. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na
Wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane
również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami) lub jeżeli dokonana
ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która
otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 7, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową korzystniejszą cenę.
9. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie
w ramach kryteriów oceny ofert a po zakończeniu negocjacji zamawiający zaprasza wykonawców do
składania ofert dodatkowych. Negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści zapytania
ofertowego, dotyczą wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów
oceny ofert.
10. Zamawiający może przeprowadzić negocjacje: z dwoma wykonawcami, których oferty uzyskały
najwyższą liczbę punktów w przypadku, gdy w postępowaniu złożono dwie lub więcej ofert, z jednym
wykonawcą w przypadku, gdy w postępowaniu złożona została jedna oferta.
11. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
Strona 8 z 8
XIV. Zasady przetwarzania danych osobowych / Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego.
Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas
378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w
związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3
czerwca 2017 r. (dalej: Dekret)
XV. Załączniki
1. Formularz oferty,
2. Wzór umowy,
3. OPZ,
4. Wykaz wykonanych zamówień,
5. Wykaz osób,
6. Harmonogram rzeczowo – finansowy.Parafia Rzymskokatolicką pw. św. Ap. Piotra i Pawła
z siedzibą w: Kowalewo Opactwo 2, 62-400 Słupca
NIP: 6671308082; REGON: 040063943
e mail: kancelaria@kowalewo-opactwo.pl
F O R M U L A R Z O F E R T O W Y
postępowanie pn.:
RENOWACJA OŁTARZA GŁÓWNEGO
1
Nazwa wykonawcy
(w przypadku oferty wspólnej wskazać
nazwy wszystkich wykonawców, określić
lidera, pozostałe wiersze dotyczą lidera)
2 Adres wykonawcy:
3 Numer telefonu:
4 nr REGON:
5 nr NIP:
6 e-mail:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, w niniejszym postępowaniu, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi szczegółowo w niniejszym zapytaniu oraz w załącznikach do
tego zapytania za cenę:
 netto: ……………………………. (słownie: ………………………………….)
 podatek VAT ………………………….. %
 brutto: ………………………….. (słownie: …………………………………)
Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę uwzględniającą wszystkie
elementy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Cena powinna być wyrażona cyfrowo w złotych
polskich (zaokrąglona matematycznie do dwóch miejsc po przecinku) z uwzględnieniem należnego podatku VAT
oraz określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego.
Oświadczamy, że:
1. nasza oferta uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia,
2. posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, uprawnienia oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3. zapoznaliśmy się z treścią dokumentów zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania,
4. zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnie z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w sposób,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
5. uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
6. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert,
Strona 2 z 2
7. nie podlegamy wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 7 ust.11 w związku z art. 7 pkt
92 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
8. nie jesteśmy powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym3.
Wskazujemy, że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy można pobrać za
pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem (proszę zaznaczyć właściwe znakiem X):
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (CEIDG)
https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (KRS)
inny właściwy rejestr…………………………………….……….….. ………………………………………
(wpisać nazwę bazy) (wpisać adres internetowy bazy)
brak możliwości pobrania online
Informacja dla Wykonawcy
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i złożony wraz
z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentacji osoby podpisującej, jeżeli umocowanie tej osoby nie wynika
bezpośrednio z dokumentów rejestrowych.
Wypełniony formularz oferty można złożyć w postaci:
 papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym,
 skanu oferty papierowej pierwotnie opatrzonej podpisem własnoręcznym,
 elektronicznej (rekomendowany format PDF) opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
Ofertę w postaci papierowej składa się za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca bądź na adres wskazany w
zapytaniu ofertowym.
Ofertę w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Integralną częścią niniejszej oferty są następujące dokumenty i załączniki:
1. …………………..………………………………………………………… str. ………………. oferty
2. …………………..………………………………………………………… str. ………………. oferty
Całość niniejszej oferty składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach.
…………………………………………………..
data, podpis
1
Art. 7. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
2
Art. 7.9. Przepisy ust. 1–8 stosuje się do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej
niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy..
3
1) Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – RENOWACJA OŁTARZA GŁÓWNEGO
Lokalizacja obiektu:
Ołtarz wraz z obrazem znajduje się w Kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kowalewie Opactwie 2,
62-400 Słupca, obręb geodezyjny: Kowalewo Opactwo, gmina Słupca (wiejska). Nieruchomość
ujawniona w księdze wieczystej: KN1S/00010559/4.
Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w formule „zaprojektuj i wykonaj” i polegać będzie na
sporządzeniu kompleksowej dokumentacji dla zadania, uzgodnionej z właściwym miejscowo
Konserwatorem zabytków z uwzględnieniem wytycznych Parafii (zgodne z zakresem ujętym we
wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków) oraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych przepisami prawa zgód/pozwoleń, decyzji, opinii, uzgodnień, a następnie
wykonanie prac na podstawie dokumentacji.
Dane o zabytku (ołtarz, obraz):
Ołtarz wraz z obrazem znajduje się Kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła, który został
wzniesiony z inicjatywy Cystersów z Lądu w 1784 r. Kościół ten został odnowiony w 1862 r.
Następną dużą konserwację przeprowadzono w XX wieku. W prezbiterium kościoła znajduje się
przyścienny ołtarz iluzjonistyczny z 1784 roku. Na jego gzymsie wstępują putta, natomiast po bokach
kolumn znajdują się figury świętych, a w zwieńczeniu ołtarza Oko Opatrzności. W centralnej części
ołtarza umieszczony jest obraz Ukrzyżowanie Chrystusa z końca XVII wieku. Kompozycja obrazu
zawarta jest w pionowej ramie zamkniętej od góry odcinkiem łuku. Ukrzyżowana postać Chrystusa
ma rozpostarte ramiona z wyraźną muskulaturą i dłońmi przebitymi gwoździami. Głowa Chrystusa z
koroną cierniową jest okolona gęstą ciemną brodą i włosami i głęboko pochylona w prawą stronę. Na
klatce piersiowej, brzuchu i nogach widoczne są silne napięte mięśnie. Nogi są ugięte w kolanach, a
stopy przebite gwoździami. Białe perizonium okalające biodra tworzy luźno opadający feston. Tło
obrazu jest neutralne z widocznymi sylwetkami oddalonych budynków. Ściany i strop do których
przylega ołtarz zostały zasłonięte listwami boazerii, najprawdopodobniej pod koniec lat 80-tych XX
wieku. Boazeria całkowicie zasłania polichromię, która znajduje się na powierzchni ścian
drewnianego kościoła. Polichromia ta jest zarejestrowana na archiwalnych fotografiach.
Wymiary (ołtarza, obrazu):
Iluzjonistyczny ołtarz wstępujący w prezbiterium ma wysokość 6 metrów oraz szerokość 3,3 metra.
Natomiast obraz „Ukrzyżowanie”, występujący w nim centralnie w pionowej ramie zamkniętej od
góry odcinkiem łuku, ma wysokość około 410 cm i szerokość 220 cm.
Opis aktualnego stanu technicznego zabytku (ołtarz, obrazu):
Na powierzchni iluzjonistycznego ołtarza wstępują liczne obszary ubytków polichromii. Obecne są
również miejsca odspojeń warstwy malarskiej od podłoża drewnianego ołtarza z naklejonym płótnem.
Na powierzchni zachowanej polichromii obecne są przemalowania wykonanie w trakcie
wcześniejszych konserwacji. Warstwa malarska jest krucha i lokalne pozbawiana spoiwa, ponieważ
lokalne pudruje się. Na powierzchni wstępują plamy zabrudzeń oraz kurz.
Płótno obrazu „Ukrzyżowanie” wyraźnie odkształciło się pod pływem działania sił grawitacyjnych.
Na skutek ich oddziaływania powstały liczne odkształcenia pod postacią fałd. Obraz pokryty jest
warstwą pociemniałego werniksu, który fałszuje i osłabia zarysy pierwotnej kompozycji. Widoczne są
miejsca wstępowania przemalowań, które zniekształcają odbiór estetyczny obrazu. Oryginalna, krucha
warstwa malarska jest lokalne odspojona od podłoża płóciennego. Wytrzymałość płótna podobrazia
jest znaczne osłabiona poprzez powstanie hydroksycelulozy i hydrocelulozy na skutek procesów
starzeniowych. Na ramie obrazu wstępują lokalne spękania i odspojenia polichromii. Na powierzchni
opracowania malarskiego wstępują również przemalowania oraz warstwa zabrudzeń.
Zakres prac (ołtarz, obraz):
Celem prac konserwatorskich jest zatrzymanie procesu destrukcji i przywrócenie polichromii ołtarza,
ścian do niego przylegających oraz warstwie malarskiej obrazu „Ukrzyżowanie” pełni walorów
artystycznych, historycznych i dekoracyjnych, poprzez wykonanie zabiegów konserwatorskich i
restauratorskich jak i prac rekonstrukcyjnych.
Ołtarz iluzjonistyczny oraz osadzona w nim rama obrazu:
1. Dezynfekcja i dezynsekcja,
2. Konsolidacja i podklejenie warstwy malarskiej,
3. Podklejenie odspojeń płótna naklejonego na podłoże drewniane,
4. Demontaż odspojonych desek podłoże,
5. Usunięcie pociemniałych werniksów i przemalowań,
6. Lokalna impregnacja osłabionej struktury desek,
7. Uzupełnienie ubytków podłoża drewnianego,
8. Nałożenie werniksu retuszerskiego,
9. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej,
10. Nałożenie werniksu końcowego,
11. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
Obraz „Ukrzyżowanie” z pola głównego ołtarza głównego:
1. Oczyszczenie odwrocia obrazu,
2. Rozciąganie podobrazie na krosnach w celu likwidacji spękań i wyprostowania płótna,
3. Lokalne podklejenie odspojeń warstwy malarskiej,
4. Oczyszczenie warstwy malarskiej z zabrudzeń powierzchniowych,
5. Usunięcie pociemniałego werniksu,
6. Usunięcie retuszy i przemalowań,
7. Usunięcie wtórnych i źle opracowanych kitów,
8. Uzupełnienie ubytków warstwy zaprawy oraz opracowanie powierzchni kitów,
9. Konsolidacja warstwy malarskiej wraz z zaprawą,
10. Opcjonalnie dublaż obrazu – wyłącznie po akceptacji organu ochrony zabytków,
11. Nabicie obrazu na nowe krosna,
12. Nałożenie werniksu retuszerskiego,
13. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej,
14. Nałożenie werniksu końcowego
15. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
Otoczenie ołtarza:
1. Demontaż listew boazerii ze ścian przylegających do ołtarza (ściana wschodnia i strop).
2. Wykonanie prostokątnych odkrywek w boazerii na ścianach i stropie prezbiterium.
3. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i opisowej, ilustrującej stan zachowania.
4. Konsolidacja i podklejenie warstwy malarskiej,
5. Opcjonalnie usunięcie przemalowań,
6. Lokalna impregnacja osłabionej struktury desek,
7. Opcjonalnie uzupełnienie ubytków podłoża drewnianego,
8. Nałożenie werniksu retuszerskiego,
9. Uzupełnienie ubytków warstwy malarskiej,
10. Lokalne rekonstrukcje warstwy malarskiej,
11. Nałożenie werniksu końcowego,
12. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
Miejsce wykonania zamówienia:
Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Kowalewie Opactwie 2, 62-400 Słupca. Zdemontowane
elementy ołtarza oraz obraz będą konserwowane w pracowni konserwatorskiej.
Inne informacje:
Wykonanie odkrywek warstwy malarskiej wstępującej pod boazerią oraz warstwy malarskiej
zamalowanej szarą farbą we wewnętrzu kościoła pozwoli na dokładne rozpoznanie i stwierdzenie
obecności pierwotnej XVIII-wiecznej polichromii oraz określenie jej kolorystyki. Analiza pobranych
próbek do badań mikrochemicznych i instrumentalnych (spektroskopowych) umożliwi precyzyjne
określenie składu chemicznego oryginalnej warstwy malarskiej pokrywające ściany kościoła. Badania
umożliwią identyfikację pigmentów, barwników organicznych oraz spoiw. Ponadto na przekrojach
poprzecznych próbek zostaną określone stratygrafie polichromii. Informacje te umożliwią
opracowanie szczegółowego programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz kosztorysu prac
konserwatorsko-restauratorskich polichromii obecnych na powierzchni ścian we wewnętrzu kościoła.
Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia bezpośrednie wskazania danego producenta lub
dostawcy, konkretnej marki oraz nazwy własnej poszczególnych producentów, nazwy określonego
wyrobu lub źródła lub znaku towarowego, patentu, rodzaju lub specyficzne pochodzenie zostały użyte
pomocniczo i nie stanowią wskazania obowiązku ich stosowania w ofercie. Zamawiający dopuszcza,
w każdym aspekcie zamówienia, zastosowanie rozwiązań równoważnych lub lepszych od wskazanych
pod warunkiem, że ich zastosowanie nie będzie prowadzić do pogorszenia wskazanych parametrów
technicznych, funkcjonalnych i jakościowych. Udowodnienie, że oferowane rozwiązanie jest
równowartościowe lub lepsze od wymaganego, leży po stronie oferenta.
W trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca zapewni nadzór autorski nad realizowanymi
pracami.
………… dnia ……….POZOSTAŁE DOKUMENTY SĄ DLA ZAITERESOWANYCH OSÓB U KSIĘDZA PROBOSZCZA LUB NA STRONIE GMINY SŁUPCA