Dziś jest czwartek, 30 maj 2024. Imieniny: Feliksa, Ferdynanda

EUCHARYSTIA

Dzieci w naszej Parafii przystępują do I Komunii Świętej zawsze w pierwszą niedzielę czerwca.
PRZYGOTOWANIE DZIECI DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Rozbudzenie i wzmocnienie życia religijnego w dużej mierze zależy od dobrego przygotowania dziecka do pierwszej spo­wiedzi i Komunii Świętej. Stanowi ono najlepsze przygotowa­nie religijne dziecka na całe życie. W przygotowaniu tym uka­zujemy wewnętrzne powiązania pomiędzy sakramentem chrztu, pokuty i Eucharystii.

2. Za odpowiedni wiek do przyjęcia dziecka do pierwszej spowie­dzi i Komunii Świętej uważa się wiek, który określa Kodeks Prawa Kanonicznego jako wiek używania rozumu (zob. kan. 913 § 1). Od tego momentu obowiązuje przykazanie, dotyczą­ce pokuty i Komunii Świętej.
Uwzględniając tradycję i prakty­kę katechetyczną, dzieci na ogół przystępują
do Pierwszej Ko­munii Świętej w drugiej lub trzeciej klasie szkoły podstawowej.

3. Zgodnie z praktyką wczesnej Komunii Świętej, zalecanej przez papieża Piusa X, zezwala się na dopuszczenie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dzieci klas zerowych
i pierwszych. Warunki dopuszczenia są następujące:

a) prośba rodziców i zapewnienie o pogłębianiu religijnego wychowania dziecka;
b) rozpoznanie ze strony katechetów i duszpasterza, czy dziec­ko jest wystarczająco rozwinięte umysłowo i posiada wyma­ganą wiedzę religijną.

Zapewnienie udzielone przez rodziców obejmuje uczestnic­two dziecka w systematycznej katechezie klasy drugiej. Do wczesnej Komunii Świętej można dopuścić dziecko bę­dące
w niebezpieczeństwie śmierci.

4. Dostrzega się dużą trudność w podjęciu decyzji o dopuszcze­niu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, które wzrasta w rodzinie obojętnej religijnie i nie uczęszcza systema­tycznie na katechizację. W takich okolicznościach należy na­wiązać kontakt
z rodzicami.

5. Należy prowadzić katechizację przygotowującą do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej w szkołach specjalnych i zakła­dach dla dzieci specjalnej troski. Wobec takich dzieci należy zastosować minimalne kryteria dopuszczające do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Należy uwzględnić również opi­nię katechety szkolnego oraz w miarę możności opinię specja­listów w zakresie nauczania w szkołach specjalnych.

6. Zdarzają się przypadki, że dzieci uczęszczające na katechiza­cję, przygotowującą
do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej, są nie ochrzczone. Dlatego katecheci już
w pierwszych miesią­cach katechizacji powinni zażądać od rodziców dzieci metryki chrztu świętego. Dla dzieci nie ochrzczonych należy zorgani­zować dodatkowe przygotowanie do przyjęcia sakramentu chrztu świętego (zob. Obrzędy wtajemniczenia dzieci, które osiągnęły wiek katechizacyjny w: Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych).

7. Przygotowanie do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej we­dług programu przyjętego przez diecezję, obejmuje trzy lata katechizacji.

8. Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do Pierwszej Ko­munii Świętej jest proboszcz parafii, na terenie której mieszka dziecko. Współodpowiedzialnymi za przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej są inni księża pracujący w para­fii oraz katecheci zakonni
i świeccy.

9. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej winno odbyć się w parafii zamieszkania dziecka. Proboszcz parafii powinien uzmysłowić rodzicom dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej sens i znaczenie parafii, w której ma odbyć się to ważne wydarzenie. W myśl synodalnej ?Instrukcji o katechi­zacji? w punkcie 9a czytamy ?dziecko przystępuje do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej (...) we własnej parafii; jeżeli ro­dzice życzą sobie czegoś innego, nie należy robić trudności?. Tacy rodzice powinni złożyć stosowne deklaracje, potwierdzo­ne przez proboszcza miejsca zamieszkania, informujące
o miej­scu uczestnictwa ich dziecka w katechezie parafialnej.

10. Określenie parafii bezpośredniego przygotowania i przystąpie­nia dziecka
do Pierwszej Komunii Świętej należy rozstrzygnąć we wrześniu, poprzedzającym roczne spotkania formacyjno-organizacyjne.

11. Proboszcz na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, rozpo­czynającym bezpośrednie przygotowanie do Pierwszej Komu­nii Świętej, informuje rodziców o formie przy­gotowania oraz określa kryteria i warunki, jakie winny spełnić dzieci przygotowujące się do przyjęcia Komunii Świętej.

12. Proboszcz po zasięgnięciu opinii od katechetów podejmuje de­cyzję o dopuszczeniu dziecka do pierwszej spowiedzi i Komu­nii Świętej na podstawie:

a) systematycznej, całorocznej katechizacji szkolnej;
b) systematycznej, comiesięcznej katechizacji parafialnej;
c) uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej i nabożeństwach szkolnych
i parafialnych;
d) odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej.

W wyjątkowych wypadkach, z uzasadnionych przyczyn, nale­ży przeprowadzić egzamin.

Dziecko nie uczęszczające na katechizację nie może być dopuszczone do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.